Branches - MFC "Salym Finance"

Branches

Head office

Branches

Bishkek Branch No. 1
Bishkek, Boulevard Molodaya Gvardiya, 41
Branch "Bishkek-YUG"
Bishkek, st. Akhunbaeva 109, 1st floor